Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

 

 

Кратки правила за оказване на първа помощ


Защита на личните данни

         ДГ №5 „Слънчо” - Община Варна отдава голямо значение на правата на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

        За да използвате в сайта услугата Уеб родител, моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте Електронната Система.

       За да се използват електронните услуги, достъпни чрез Сайта се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от родителите при кандидатстване и прием. ДГ №5 „Слънчо” се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от родителите. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате ДГ №5 „Слънчо” - Варна да ползва тази информация, както е описано тук:

       - ДГ №5 „Слънчо” е администратор на лични данни и събира лични данни единствено за цел  водене на „Автоматизирана информационна система за детски градини – електронен дневник” и предоставяне на електронната услуга за родителите, чиято публична част е уеб базирано приложение  с информация за развитието на детето, посещаемостта, програмата за рационално хранене, анкети и др., както и да ползва различни електронни услуги за плащане, като родителя вижда данни само за собственото си дете.

      - Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която ДГ №5 „Слънчо” може да събира, включва информация, идентифицираща родители и децата, приети в ДГ №5 „Слънчо”.

      - Информацията в Електронния дневник включва информация за дете: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници: ЕГН/ЛНЧ,  имена, телефоненен номер, адрес за електронна поща; както и всякаква друга свързана информация, която е свързана с осъществяване на електронната услуга.

      - ДГ №5 „Слънчо”  Варна няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители и ползватели, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. ДГ №5 „Слънчо”  Варна чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.

      - Данните се съхраняват на технически средства с ограничен достъп.

      - Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки ДГ №5 „Слънчо”  Варна не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

    - Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие. Всяко лице, за което се отнасят данните получава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната Ви информация.

    - Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за ползватели или друга справка. Подобна информация по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.

   - Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

    - Можете да откажете да предоставите личната си информация. При това може да се окаже, че ДГ №5 „Слънчо”  Варна не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.

 
<