Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

 

Уважаеми родители,

Можете да направите справка за  посещаемостта на вашето дете и да заплатите

дължимата такса по електронен път от ТУК

Паролите за достъп са персонални и можете да ги видите от квитанциите за платени такси от предходен месец.

                              Уважаеми родители на деца от III и IV възрастови групи,

 със свое решение от 30.12.2020 г. Общински съвет – Варна променя месечната такса за дейностите по хранене за децата в задължителното предучилищно образование – III и IV група на 40,00 лв., считано от 01.01.2021 г. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

Няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование:

1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

2. Деца на неизвестни родители;

3. Деца, на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;

4. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), които са настанени в общински детски градини;

5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;

6. Деца – сираци или деца с един родител;

7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;

8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;

9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;

10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;

11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет;

За ползване на облекчението родителите подават Заявление–Декларация до директора на ДГ, придружено от:

Необходими документи за освобождаване от такса:

1. оригинал и копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по т. 1;

2. оригинал и копие от акт за раждане - за случаите по т. 2;

3. оригинал и копие от акта за смърт - за случаите по т. 3;

4. оригинал и копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по т. 4;

5. оригинал и копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по т. 5.

6. оригинал и копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители - в случаите по т. 6 и т. 7;

7. служебна бележка от ВУЗ в случаите по т. 8;

8. оригинал и копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство - в случаите по т. 9;

9. удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация - за случаите по т. 11.

Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от длъжностното лице и остават към декларацията.

 

В тази връзка Ви уведомяваме, че ако отговаряте на посочените условията е необходимо да подадете заявление по образец в срок до 22.01.2021г.

За Ваше улеснение прилагаме:

  • Заявление – декларация по чл. 34а, т. 1-9 до директора на ДГ
  • Заявление – декларация по чл. 34а, т. 11 до директора на ДГ
  • ПМС за определяне прага на бедност за 2021г.
  • Протокол от заседание на Общински съвет.

 За уточнения и допълнителна информация – тел. 0889838375 и 052983983, всеки работен ден от 7,30 до 16,00 ч.

 За първа и втора възрастови групи няма промяна - таксата и преференциите остават същите.

Декларациите можете да изтеглите от раздел "Документи" - подменю "Бланки"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2021 Г.

            РЕШЕНИЕ  № 11-от-30.12.2020-г.

 
<