Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Обява

Обява - за приемане на оферти за извършване на ремонтни дейности по КСС и 3 броя технически проекти „Изграждане на пожароизвестителна инсталация в ДГ 5 ”Слънчо” - гр. Варна във филиали - "Яне Сандански", "Бл.27" и "Бл.28"


Детска градина № 5 „Слънчо” - Варна, обявява свободни работни места считано от 01.09.2022г., както следва:

 1. По чл. 67 ал.1 т.1 във връзка с чл.70 ал.1 от КТ
 1. За длъжността заместник директор по учебна дейност:
 2. За длъжността завеждащ техническа служба.

 1. По чл. 68 ал.1 т.3
 1. За длъжността психолог – 0,5 бр.

Изисквания към кандидате за заемане на длъжността:

 •  Да са български граждани, граждани на други държави членки на ЕС, чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби, продължително пребиваващи в страната чужди граждани, дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
 •  Да са придобили висше образование с ОКС „Магистър“ в съответното на длъжността професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация необходима за изпълнението на съответната длъжност. (за длъжностите ЗДУД и психолог)
 •  Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж. (за длъжностите ЗДУД и психолог)
 •  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
 •  Да не са лишени от правото да упражняват професията.
 •  Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба, издадена от МЗ.
 •  Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, освен ако наказанието е заличено.
 •  Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ.

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на ДГ № 5 „Слънчо“;
 2. Документи за завършено образование, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, ПКС и други – копие;
 3. Професионална автобиография;
 4. Документи, доказващи изисквания трудов стаж в детска градина; (за длъжностите ЗДУД и психолог)
 5. Декларация за липсата на заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба, издадена от МЗ;
 6. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията и не е лишен от правото да упражнява професията;

Начин на подбор за всички длъжности:

1. Допускане по документи.

                                2. Интервю.

        След разглеждане на документите избраните кандидати ще бъдат поканени за интервю.

При одобрение, след проведеното интервю, избраният за длъжността кандидат е длъжен да представи копие от документ за самоличност, здравна книжка, медицинско за започване на работа, трудова книжка и/или служебна книжка/осигурителна книжка или друг документ, доказващ осигурителен стаж, декларация с описан трудов стаж, свидетелство за съдимост (в срок на валидност).

 Документи се приемат в канцеларията на детската градина – до 12.08.2022г. включително.

        *  Необходимо е копията на представяните документи да са ясни и четливи.

 


Обява - за приемане на оферти за извършване на ремонтни дейности по КСС и 3 броя технически проекти „Изграждане на пожароизвестителна инсталация в ДГ 5 ”Слънчо” - гр. Варна във филиали - "Яне Сандански", "Бл.27" и "Бл.28"