Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Механизъм за съвместна работа на институциите

1.Решение №373 от 05.07.2017г. ма МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

2. Информация в изпълнение на заложените мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в ДГ №5 "Слънчо"

 
<