Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Достъп до обшествена информация

Директора на Детска градина № 5 "Слънчо", гр. Варна осъществява своите правомощия и изпълнение на Правилник за устройството и дейността на ДГ № 5 "Слънчо".

В ДГ №5 "Слънчо" за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 07.30 до 16.00 ч.

Адрес: Варна 9000, ул. "Юрий Венелин" № 5

Електронен адрес: http://cdg5varna.com/

Лице за контакт:

Ирина Георгиева - Заместник директор
тел.  0887 246 758
e-mail: dg05slancho@abv.bg

Тодорка Стоянова– Завеждащ административна служба
тел. 052 683 6833;  0889 838 375
e-mail: dg05slancho@abv.bg

Закона за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ДГ № 5 "Слънчо" - гр. Варна

Списък за публикуване в интернет страницата на ДГ №5 "Слънчо" - Варна

Заявление за достъп до информация

Протокол за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно ползване

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

 
<