Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Нормативни документи

1. РМС №704 от  5  октомври  2018 година ЗА приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване

2. Приложение №4 Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите

    Част втора – Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Образци на документи

136 - Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование - услуга на ДГ №5 "Слънчо"

138 - Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

141 - Издаване на диплома за средно образование

143 - Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

148 - Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

149 - Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

150 - Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - услуга на ДГ №5 "Слънчо"

154 - Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

155 - Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

156 - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

156 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

 
<