Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

                                          За нас 

  

През учебната 2023/2024г. се включихме в Проект № BG05M20P001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”(РЕАКТ) финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разстеж” (ОП НОИР) 2014-2020г. Съфинансирана от ЕС чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – МОН чрез осигуряване на допълнителен  персонал, чрез който се обхванаха децата със СОП, способства се тяхното приобщаване, укрепване социалното приемане и сближаване с цел изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна  реализация.

            BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода от 15.09.2023г. до 15.11.2023г. бяха реализирани общо 5 форми за интензивна работа с родители и бяха включени общо 116 родители. Кратко описание на осъществените групови форми за интензивна работа с родители:

1. Ден на информираността: „Правата и задълженията на родителите в процеса на възпитание и обучение на децата в детската градина“- групова работа с родителите.

2. „Есенни работилнички“- организирани дейности за изработване на различни предмети от природни материали с участието на родители за изграждане на екипност, доверие, взаимопомощ и партньорство между детската градина, децата и техните родители.

3. „Есенни преживявания“ – спортен празник с участието на родители изграждащ екипност, доверие, взаимопомощ и партньорство между детската градина, децата и техните родители.

4. „Аз съм…..“- открита педагогическа ситуация пред родители по образователно направление „Български език и литература“.

5. „ Прочети ми, разкажи ми….“ – един път седмично през цялата учебна година, по предварително изготвен график родител чете приказка, разказва история или запознава децата с професията си или други интересни факти децата.

            С получените средства се закупи интерактивен дисплей и реквизите за фолклорни дейности.


                                        

Във връзка с с реализирането на дейности, насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти, от 07.10.2022 до 09.10.2022  ще се проведе квалификация на 29 учители в Музикалния салон на ДГ №5 “Слънчо“.

Тема:“Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието‘(УИН – 39860015)

Начална дата: 08.10.2022

Крайна дата: 10.10.2022

Тема:“Гласово-говорни техники за въздействие върху съзнанието и волята“ (УИН - 39860017)

Начална дата: 08.10.2022

Крайна дата“ 11.10.2022

Обучителна организация: „ЕвроПро“-ЕООД

Обучител: доц. д-р Евгения Иванова

               

 

 

 
<