Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 


ВАЖНО: ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-22 ГОДИНА


Документи свързани с възобновения прием на деца в детска градина в условията на епидимиологична обстановка

Заявление за отсъствия  II, III и IVгр.  може да изтеглите от тук

Заявление за отсъствия Iгр. може да изтеглите от тук

Декларация


Уважаеми родители,

съобщаваме Ви, че на основание заповед № РД 09-3294 от 17.11.2020г на Министъра на образованието и науката на РБ  в периода от 18.11.2020 г. до 18.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на община Варна, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. Отсъствията ще са отсъствия по уважителни причини.

 


 

Уважаеми родители,

 

Информираме Ви, че Министерство на образованието и науката направи промени в

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.)

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) През учебната 2020 – 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

(2) Отсъствията на деца по ал. 1 са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.

(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.

(4) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

 


Уважаеми родители,

 

По повод многобройните въпроси, относно приема на децата в детската градина Ви информираме:

 

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

  • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар и данни за имунизационния статус на детето;
  • Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детска градина;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Декларацията можете да изтеглите тук.

За деца, които възобновяват посещенията си в детската градина след отсъствие за повече от два месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

За допълнителна информация:

Мед.сестра Централна сграда – М.Агопян – 0882569065

Мед.сестра Филиали – В.Тодорова - 0882568961

 


 
   

Документи свързани с възобновения прием на деца в детска градина в условията на епидимиологична обстановка

Вътрешни правила за функциониране на детското заведение при епидемиологична обстановка

График за осъществяване на приема в ДГ № 5 „Слънчо“ в условията на епидемиологична обстановка

Заявление

Информирано съгласие / Декларация

Заповед


Важно съобщение!!!

Уважаеми родители,

Във връзка с начисляване и заплащане на такси за детска градина за м. март, 2020г. Ви уведомявам, че има становище на Община Варна, Дирекция ПНО с Писмо № ОМД20000494ВН_001ВН/24.03.2020 г., което гласи:

Родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на обявеното извънредно положение.

Родителите/настойниците ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от м. март след възобновяване дейността на детските градини, като на основание чл. 6 от Закона за мерки и действия по време на извънредното положение няма да дължат лихви.

Родители/настойници, които заплащат по електронен път, могат да го направят и по-рано.

Бъдете здрави и се пазете!

Мария Узунова – Директор на ДГ „Слънчо“


ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми родители и учители,
Изтича вече втората седмица през която общуваме с Вас само онлайн, чрез съвременните технологии. Дали това е добре или не толкова само времето ще покаже, но едно е сигурно, че НИЕ, учителите и родителите от ДГ “Слънчо“ се свързахме по-силно в сплотена общност, за да осигурим спокойна атмосфера и емоционален комфорт за децата ни. Поради това основния приоритет в работата на нашия педагогически екип в т. н. дистанционна асинхронна форма на обучение е то да бъде:
- Интересно и съдържателно за децата;
- Да участват с помощта на родителите в разнообразни дейности по желание;
- Да изпитват положителни чувства и да им носи удовлетворение;
- Да се поддържа директна и индиректна връзка между децата, техните семейства и учителите;
- Да се справим с изолацията заедно.

Как ще продължим занапред?
За внасяне на яснота Ви изпращам следната информация :
1. Учителите не работят с децата на екран и не провеждат организиран обучителен процес, а само дейности с включване на обучителни елементи.
2. Учителите насочват дейността си в помощ на родителите и усилията им да се занимават съдържателно и активно с децата си у дома. Предлагат се идеи за обогатяване и разнообразяване на заниманията им с децата с полезни материали, създаване на възможности за обмен на идеи между родителите в групата.
3. Учителите препоръчват на родителите заниманията с обучителни елементи на 5-6 год. деца да са с продължителност 20-30 минути, а на 3-4 год. по-кратки и предимно  чрез занимателни игри за развитие и забавление.
4. Обратната връзка по изпълнение на различните дейности е по желание на родителя – могат да се качват продукти от дейността на децата, отговори на задачи и други по тяхно желание. Дейностите нямат задължителен характер за родителите.
5. Помощта към родителите може да се изразява в следното: разяснения, препоръки, отговори на задаваните от родителите въпроси, насочване към допълнителни източници на информация за ползване на образователни ресурси в сайтове като „Уча се“, „Новите родители“, Дечица. com, канал „Малчуган“ и мн.др., които съдържат занимателни дидактични игри, идеи за конструктивна и приложна работа, изработване на различни материали, идеи за изобразителна дейност, приказки у дома, включване на др. институции/ напр. дейността на Държавен куклен театър-Варна, Народна библиотека „Пенчо Славейков“ Варна/
6. Подкрепа ще се оказва и при необходимост от съдействие на специалисти – психолог, логопед и др., като се обръщате към фейс-групата на Регионален център за приобщаващо образование– Варна, чийто адрес e: www.facebook.com/groups/

Уважаеми родители, благодарим за активността Ви!

Уверявам Ви, че учителите, както и аз сме приели своята отговорност и ще продължим да поддържаме духа на взаимна подкрепа и добро сътрудничество.
Уважаеми учители, изказвам благодарност на всички за професионализма и разбирането, за адекватните действия в условията на физическа изолация.
Най-важното е да сме здрави и обединени !
Поздрави на всички, бъдете здрави и се пазете!

Мария Узунова – Директор на ДГ „Слънчо“


Осигуряване на психологична подкрепа в условията на обучение от разстояние за осъществяване на онлайн кризисно консултиране и подкрепа на деца и ученици, учители и родители.

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - гр. Варна на бул. „Сливница” № 113, кабинет №3, ще се провежда кризисно психологическо консултиране по график от психолози на РЦПППО. На сайта на РУО - Варна и сайта на РЦПППО - Варна са публикувани телефони на психолозите от РЦПППО - Варна и график за провеждане на кризисно психологическо консултиране. Открита е специализирана скайп линия за провеждане на кризисно консултиране.

На сайта на РУО - Варна, раздел „Приобщаващо образование“, ще намерите материали предоставени от Дружеството на психолозите в България и от кризисните психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа за осъществяване на кризисно консултиране.

Телефони за контакти на психолозите от РЦПППО, график, както и откритата скайп линия на РЦПППО - Варна, достъпни от 09.00 часа до 17.00 в рамките на работната седмица:

-        скайп линия за осъществяване на връзка: РЦПППО - Варна2;

-        телефон за контакт: 0884 644 160 - Марияна Пантелеева, от 09.00 часа до 17.00 стационарен телефон на РЦПППО - Варна за провеждане на кризисно консултиране - 052 641 670;

-      график и мобилни телефони за контакт е психолози от РЦПППО:

Понеделник:

Велислава Христова - тел: +359 88 231 4686 Ина Петрова-тел: +359 88 326 5177

Вторник: Нели Жекова - тел: +359 88 326 5175

Сряда: Марина Иванова - тел: +359 88 326 5174 Йордан Йорданов - +359 88 326 5166

Четвъртък: Гергана Драганова - тел: +35988326 5173 Мариана Пантелеева - тел: +359 88 464 4160

Петък: Дамян Станев - тел: +359 88 326 5159 - Исмаил Исмаил - тел: +359 88 207 8085

-        Консултации с  педагогически съветник към ДГ №5 „Слънчо“  Йоана Милкова тел: 0899106830


СЪОБЩЕНИЕ:

Уважаеми родители,

Временно е спряно плащането на такси за детска градина до получаване на разпореждане на правно нормативния отдел на Община Варна.

При промяна на обстоятелствата ще ви инфорираме допълнително.


Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия


Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.


График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска -   психотерапевт, медиатор

·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна


Уважаеми родители,

Във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването и кмета на Община Варна, ДГ №5 "Слънчо" преустановява работата с деца до 29.03.2020 година.

Заповед на кмета на Община Варна


Уважаеми родители,

Поради създалата се обстановка, във връзка с регистрирани случаи на COVID - 19, на територията на Република България, в ДГ №5 "Слънчо" се преминава към строг пропусквателен режим.

Ограничава се достъпът на родители и външни лица в сградата на детската градина.

Децата се водят до 8.30 часа на централния вход, преминават медицински филтър и се поемат от помощния персонал.

При взимане на децата от детска градина е необходимо да звъннете по домофона на групата или служебния телефон, като за предаване на детето отново ще съдейства помощник възпитателя.

Молим, за разбиране и отговорно поведение за да запазим живота и здравето на нашите деца!

Уверяваме Ви, че в детската градина са предприети всички необходими превантивни мерки с цел опазване здравето на децата и персонала.

Елипа на ДГ №5 "Слънчо" Ви благодари за доветрието и разбирането!

 

Добре дошли!

Детска градина № 5 „Слънчо" - гр.Варна е създадена през 1948г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 годишна възраст.

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози,педагегически съветник,  които развиват потенциала и творческите способности на децата. Работят успешно в екип с Ресурсен и Логопедичен център.

Мисията на ДГ №5 „Слънчо“ е:  Създаване на емоционален комфорт и подкрепяща среда. Стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

Място където детето да се чувства щастливо и обичано.