Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Уважаеми родители,

Можете да направите справка за  посещаемостта на вашето дете и да заплатите

дължимата такса по електронен път от ТУК

Паролите за достъп са персонални и можете да ги видите от квитанциите за платени такси от предходен месец.

                              Уважаеми родители на деца от III и IV възрастови групи,

 със свое решение от 30.12.2020 г. Общински съвет – Варна променя месечната такса за дейностите по хранене за децата в задължителното предучилищно образование – III и IV група на 40,00 лв., считано от 01.01.2021 г. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

Няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование:

1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

2. Деца на неизвестни родители;

3. Деца, на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;

4. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), които са настанени в общински детски градини;

5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;

6. Деца – сираци или деца с един родител;

7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;

8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;

9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;

10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;

11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет;

За ползване на облекчението родителите подават Заявление–Декларация до директора на ДГ, придружено от:

Необходими документи за освобождаване от такса:

1. оригинал и копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по т. 1;

2. оригинал и копие от акт за раждане - за случаите по т. 2;

3. оригинал и копие от акта за смърт - за случаите по т. 3;

4. оригинал и копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по т. 4;

5. оригинал и копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по т. 5.

6. оригинал и копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители - в случаите по т. 6 и т. 7;

7. служебна бележка от ВУЗ в случаите по т. 8;

8. оригинал и копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство - в случаите по т. 9;

9. удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация - за случаите по т. 11.

Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от длъжностното лице и остават към декларацията.

 

В тази връзка Ви уведомяваме, че ако отговаряте на посочените условията е необходимо да подадете заявление по образец в срок до 22.01.2021г.

За Ваше улеснение прилагаме:

  • Заявление – декларация по чл. 34а, т. 1-9 до директора на ДГ
  • Заявление – декларация по чл. 34а, т. 11 до директора на ДГ
  • ПМС за определяне прага на бедност за 2021г.
  • Протокол от заседание на Общински съвет.

 За уточнения и допълнителна информация – тел. 0889838375 и 052983983, всеки работен ден от 7,30 до 16,00 ч.

 За първа и втора възрастови групи няма промяна - таксата и преференциите остават същите.

Декларациите можете да изтеглите от раздел "Документи" - подменю "Бланки"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2021 Г.

            РЕШЕНИЕ  № 11-от-30.12.2020-г.

Защита на личните данни

         ДГ №5 „Слънчо” - Община Варна отдава голямо значение на правата на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

        За да използвате в сайта услугата Уеб родител, моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте Електронната Система.

       За да се използват електронните услуги, достъпни чрез Сайта се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от родителите при кандидатстване и прием. ДГ №5 „Слънчо” се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от родителите. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате ДГ №5 „Слънчо” - Варна да ползва тази информация, както е описано тук:

       - ДГ №5 „Слънчо” е администратор на лични данни и събира лични данни единствено за цел  водене на „Автоматизирана информационна система за детски градини – електронен дневник” и предоставяне на електронната услуга за родителите, чиято публична част е уеб базирано приложение  с информация за развитието на детето, посещаемостта, програмата за рационално хранене, анкети и др., както и да ползва различни електронни услуги за плащане, като родителя вижда данни само за собственото си дете.

      - Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която ДГ №5 „Слънчо” може да събира, включва информация, идентифицираща родители и децата, приети в ДГ №5 „Слънчо”.

      - Информацията в Електронния дневник включва информация за дете: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници: ЕГН/ЛНЧ,  имена, телефоненен номер, адрес за електронна поща; както и всякаква друга свързана информация, която е свързана с осъществяване на електронната услуга.

      - ДГ №5 „Слънчо”  Варна няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители и ползватели, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. ДГ №5 „Слънчо”  Варна чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.

      - Данните се съхраняват на технически средства с ограничен достъп.

      - Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки ДГ №5 „Слънчо”  Варна не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

    - Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие. Всяко лице, за което се отнасят данните получава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната Ви информация.

    - Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за ползватели или друга справка. Подобна информация по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.

   - Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

    - Можете да откажете да предоставите личната си информация. При това може да се окаже, че ДГ №5 „Слънчо”  Варна не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.