Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Проекти, Програми

Програма за съвместна дейност на ДГ №5 „СЛЪНЧО” – Варна  и РБ "Пенчо Славейков" – Детски средношколски комплекс – Варна

Цел: Осмисляне значението на книгата за развитието на детето, чрез натрупване на знания и опознаване процеса на издаването й. Формиране на гражданско съзнание, поведение и приобщаване към книгите, като източник на знание. Партньорство между учители, деца, родители, писатели, издатели, книжари, библиотечни служители. Популяризиране дейността на детското заведение и неговите партньори.

ЗАДАЧИ:

1.         Формиране на интерес към книгата

2.         Повишаване културата на четенето

3.         Формиране на интерес към библиотеката като образователен и културен център.

 

Програма за съвместна дейност на детска градина №5 „СЛЪНЧО” – Варна  и народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ – Варна

Цел: Създаване на обективни предпоставки и използване на научния подход в опознаването на Космоса. Реализиране на качествена двустранна подготовка при формиране на представи за човешки дейности, свързани с развитието на научно-техническия прогрес на новото време и за опазване на космоса. Партньорство между учители, деца, родители и специалисти в създаване на оптимални екологични условия на сегашните и бъдещите поколения за формиране на екологосъобразното поведение. Популяризиране дейността на детското заведение и неговите партньори.

Задачи:

1.         Изграждане на знания за космическите обекти

2.         Запознаване с устойчиви и ефективни екологични политики за опазване на космоса и защита на нашата планета

3.         Формиране на интерес към обсерваторията, като образователен и културен център

 

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи чрез осигуряване на допълнителен  непедагогически персонал.

Целта на проекта е да подпомогне ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, да подкрепи достъпа им до качествено образование, да укрепи социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна  реализация.

В изпълнение на тази цел, в детската градина са назначени допълнително 5 бр. помощник на учителя, които подпомагат работата на учителите в различните възрастови групи и полагат  допълнителни грижи за децата със специални образователни потребности.

Модул „Такси“ -  проекта включва заплащане на такси за ежемесечно посещение в детската градина на 15 деца от уязвими групи, определени от социалните служби.

 

Съвместен проект  с  Фондация „Карин дом“

Активно се включваме в обученията по Проект “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование”, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 Партньор по проекта е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия, като партньор на Фондация „Карин дом“

Целта  на обученията е да се създаде подкрепяща среда в Детската градина за деца със специални образователни потребности.

Национална програма „ Без свободен час“

Предоставените допълнителни средства за  заместване  на  отсъстващи  учители  в  трета  и  четвърта  подготвителна  възрастова  група  и  в  смесени групи, в които 5 и 6 годишните деца са повече от половината от състава на групата. 

Обща цел :  Постигане на оптимална организация на предучилищното и училищното образование  при отсъствие на учител чрез използване на програмното финансиране. 

Очаквани резултати: 

Непрекъснатост на учебния процес в детската градина и в училището – изпълнение  на училищните учебни планове и програмни системи, разглеждане на теми по гражданско,  здравно, екологично и интеркултурно образование. 

Максимален  обхват  на  учениците  в  учебни  занятия  и  на  децата  във  формите  на  педагогическо взаимодействие – повишаване на адаптацията, мотивацията, успеваемостта. 

Намаляване броя на отсъствията на учениците и на децата в  детските градини по неуважителни причини.  

Опазване  живота  и  здравето  на  децата  чрез  превенция  на  риска,  сигурност на родителите за присъствието им в детската градина, повишаване авторитета   на   образователните    институции    сред   родителската   общност,    опазване   на  материално-техническата база. 

 

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта по постановление № 46 на МС

Паричните средства за физическо възпитание и спорт в т. ч. учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и материално-техническо осигуряване. за децата в държавните и общинските детски градини и в държавните и общинските училища, включително тези в подготвителните групи а детските градини и училищата, финансирани от Министерството на образованието  и  науката  -  до  съответното  регионално  управление на образованието;

Описание на проекта:

Застоялият начин на живот и залитането на децата към  статични игри и във връзка със зачестилите прояви на детска агресия налага стимулиране на двигателната активност и формиране на положително отношение към спортните дейности на децата от предучилищна възраст.

Цели на проекта:

  1. Формиране на личностна и социална мотивация на децата за системни занимания със спорт.
  2. Активизиране и стимулиране на двигателната дейност на децата от предучилищна възраст
  3. Развитие на детето във всички аспекти - физически, социални, когнитивни и психологически.

Очаквани резултати:

Създаване на навици за водене на природосъобразен, физически активен и здравословен начин на живот; Закаляване и намаляване на заболеваемостта и затлъстяването сред децата; Повишаване на социалните и когнитивни умения на децата; Намаляване агресивните прояви сред децата; Развитие на лидерство и социализация, както и умението да печелиш и губиш; Възпитаване на стремеж към постигане на по-високи резултати; Натрупване на знания за спортни обекти, съоръжения, уреди, пособия и начини за тяхното използване.

 

Национална програма   „Оптимизация на училищната мрежа“

Цел: Повишаване           ефективността          на     публичните         разходи       за    образование         чрез  оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните  общежития.

Mодул  „Oптимизиране  на вътрешната  структура на  училищата, детските градини и самостоятелните общежития“

Цел:  Повишаване  ефективността  на  разходите  на,  детските  градини чрез оптимизиране на вътрешната структура. Чрез  него се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при  намаляване на числеността на персонала поради  промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

По модула се финансират следните разходи: Осигуряване на средства за обезщетенията на персонала по чл. 221, ал. 1, чл. 222,  ал.  1,  2  и  3  и  чл.  224  от  Кодекса  на  труда  и  дължимите  осигурителни  вноски  за  обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. За сметка на бюджета на модула се финансират обезщетенията по чл. 222, ал. 3, но не-повече от осем брутни работни заплати  на едно лице.

 

Национална програма „Училищно мляко“

Европейска схема за предлагане на мляко и млечни продукти за детските градини и училища, финансирани от бюджета на РБ/ДФ "Земеделие" и финансово подпомагане от ЕС.

Цели: Трайно увеличаване на делът на млечните продукти в храненето на децата във възрастта в която се формират хранителните им навици.

Резултати: Повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата.

Да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици.

 

Национална програма „Училищен плод“

Европейска схема за предлагане на плодове в детските градини и училища, финансирано от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансова подкрепа от ЕС.

Цел: Предлагане на плодове в детската градина с цел трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата във възрастта когато се оформят хранителните им навици.

Резултат: Повишаване знанията на децата за ползата от плодовете и зеленчуците и развиване навиците им за здравословно хранене.

 
<