Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Покана

ПОКАНА - "Избор на фирма за извършване на ремонтни дейности по 1брой КСС и 4  броя КСС по констуктивни проекти "Преустройство на помещение" в  ДГ 5 "Слънчо"

 

О Б Я В А

 

ЗА СЪБИРАНЕ, НА ОФЕРТИ ОТ ФИРМИ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ И ДОСТАВКИ:

 

1.       Доставка на препарати, хигиенни и дезинфекционни материали (със сертификати).

2.       Пране на постелъчен инвентар, като фирмата трябва да отговаря на изисквания на  Наредба №12/16.11.2018г., за реда устройството и експлоатация на обект с обществено предназначение – Обществена пералня.

3.       За доставка на дизелово гориво за отопление с 0,001%  S.

4.       Доставка на нискоминерализирана трапезна вода със сертификати, с осигурени диспенсъри и ежемесечното им озониране.

5.       Абонаментно поддържане на пожароизвестителна система.

6.       Абонаментно поддържане на сигнално-охранителна дейност (СОД).

             Критерий за избор

            Комисията класира фирма-изпълнител въз основа на оценка на офертите по критерий „най-ниска цена”.           

            Срокове за получаване на офертите – до 12.00ч. на 23.12.2020г. 

Покана

ПОКАНА - "Избор на фирма - извършване на основен ремонт на покрив на филиална сграда "Патриарх Евтимий "на ДГ 5 "Слънчо"


Обява

ДГ №5 „Слънчо“ обявява откриване на процедура за набиране на предложения с предмет - Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за 2020/2021г учебна година.


Обява

ДГ № 5 „СЛЪНЧО“

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОЧАСОВО ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ:

  1. Физкултурен салон за провеждане на школа по народни танци.
  2. Физкултурен салон за провеждане на школа по художествена гимнастика
  3. Музикален салон  за провеждане на школа по приложно декоративни техники.
  4. Учителска стая за провеждане на школа по английски език.

Получаване на конкурсна документация от 29.07.2019 г. до 13.08.2019г. от 10:00 до 15:30 часа.

Прием на документи от  29.07.2019 г. до 13.08.2019г. от 10:00 до 15:30 часа в канцеларията на детското заведение.

Конкурсът ще се проведе на 14.08.2019г. от 13:00 часа в ДГ № 5 „Слънчо”

Справка на телефон: 0887 838365 – Директор и  0887/600 755 – ЗАС


Обява

ДГ № 5 обявява конкурси за избор на фирма за извършване на ремонтни дейности  в сградата на детската градина №5 „Слънчо“            

                 І. Централна сграда на Обект ДГ №5 „ Слънчо“ – Варна

За следните ремонтни дейности:

по

ВИД СМР

 Ед. мярка

м-ка

Количество

1

Стъргане на латексови и фасагенни бои по стари стени

м2

105,000

2

Грундиране с дълбоко проникващ грунд

м2

105,000

3

 Гипсова шпакловка по стени

м2

105,000

4

Грундиране с латекс за боядисване

м2

105,000

5

Боядисване по стени и тавани с латекс

м2

310,00

6

Доставка и монтаж метални лайсни по стъпалата

м

6,00

7

Очукване на външна мазилка

м2

50,00

8

Направа на външна минерална мазилка

м2

50,00

9

Пренос, товарене и превоз на стр. отпадъци вкл. такса депо

м3

1,0

                  ІІ. Критерий за избор на фирма-изпълнител:

„Най-ниска предложена цена за изпълнение на ремонтните дейност”.

                 ІІІ. Фирмата е задължена да представи следните необходими документи за участие в процедурата:

1. Удостоверение  за актуалното състояние  или  единен  идентификационен код.

2. Срок  за  изпълнение  на  поръчката.

3. Предлагана  цена.

4. Срок за  валидност на  офертата.

5. Техническо предложение за  изпълнение на поръчката.

6. Списък  на документите, съдържащи се в офертата, подписан от  участника.

ІV. Офертите:

         4.1. Офертите се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който  е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. адрес. Офертите се приемат в детското заведение /в канцеларията на ЗАС – Т. Стоянова/.

          4.2. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредния номер, часът на приемане и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ.

           4.3. Не се приемат и се връщат незабавно оферти, представени след изтичане на обявения срок или са представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

                   V. Срок за получаване на офертите: в срок до 16.00ч. на 24.08.2018г.


Обява

ДГ № 5  "Слънчо" - гр. Варна, обявява конкурси за избор на фирма за: 

                 І.  Конкурс - Обект  - Централна сграда на ДГ №5 „ Слънчо“ – Варна

За следните ремонтни дейности, както следва:

по

ВИД СМР

 Ед. мярка

м-ка

Количество

1

Демонтаж на капандура

бр

3,00

2

Демонтаж на хидроизолация

м2

10,00

3

 Направа на зидария с газобетонни блокчета 10 см

м2

1,00

4

Направа хидроизолация два пласта

м2

10,00

5

Доставка и монтаж неотваряеми прозорци по покриви DELUX 100/150

бр

8,00

6

Доставка и монтаж капандура  DELUX

бр

1,00

II. Конкурс - Обект - Филиал „Патриарх Ефтимий“ на ДГ №5 „ Слънчо“ – Варна

        За избор на фирма за изготвяне на конструктивен проект за основен ремонт на покривна конструкция на филиал „Патриарх Евтимий“, заедно с придружаваща документация, включително и  съгласуване на техническата  документация до издаване на разрешение за строеж 

III.  Критерий за избор на фирмa-изпълнител за двата конкурса:

        „Най-ниска предложена цена”.

ІV. Фирмите са задължени да представят следните необходими документи за участие в процедурата:

1. Удостоверение  за актуалното състояние  или  единен  идентификационен код.

2. Декларация  за липса на  обстоятелства по  чл. 54 и чл.55 от ЗОП.

3. Срок  за  изпълнение  на  поръчката.

4. Предлагана  цена.

5. Срок за  валидност на  офертата.

6. Техническо предложение за  изпълнение на поръчката.

7.  Референции или автореференции

8. Списък  на документите, съдържащи се в офертата, подписан от  участника

V. Офертите

1. Офертите се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който  е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. адрес. Офертите се приемат в детското заведение /в канцеларията на ЗАС – Т. Стоянова/.

 2. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредния номер, часът на приемане и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ.

 3. Не се приемат и се връщат незабавно оферти, представени след изтичане на обявения срок или са представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

VI. Срок за получаване на офертите: в срок до 16.00ч. на 02.07.2018г.


 

Обява

Заповед за класиране на участници

Обявление за класиране на участници

 

Обява

Отдаване под наем на помещения в ДГ №5 „Слънчо“ 2017 г.

Обява

ДГ № 5 „Слънчо“ обявява конкурс за отдаване почасово под наем на помещение:

1. Физкултурен салон за провеждане на школа по детски футбол.

            2. Музикален салон  за провеждане на школа по модерни танци.

            3. Втора занималня за свободни занимания филиал «Патриарх Евтимий» за провеждане на школа по народни танци.

Получаване на конкурсна документация от 21.08.2017 г. до 04.09.2017г. от 10:00 до 16:00 часа или от сайта на детското заведение.

Прием на документи от 21.08.2017 г. до 04.09.2017 г. от 10:00 до 16:00 часа в канцеларията на детското заведение.

Конкурсът ще се проведе на 05.09.2017 от 13:00 часа в ДГ № 5 „Слънчо”

Справка на телефон: 0887 838365 – Директор и  0887/600 755 – ЗАС

Конкурсна документация:

Конкурсни условия

Заявление

Декларация 1

Декларация 2

Декларация 3

Договор за наем Физкултурен салон

Договор за наем Музикален салон

Договор за наем занималня филиал Патриарх Евтимий