Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Годишен план за 2021/2022 учебна година

Годишен план за дейностите по БДП за 2021/2022 учебна година

Годишен план квалификация за 2021/2022 учебна година

Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" - Варнa - 2021 - 2025

Доклад - Анализ за изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" 2019-2021


Отчет-Анализ за изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" 2017-2019

Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" - Варнa

Програмна система на ДГ №5  "Слънчо" - Варна

Годишен комплексен план за 2020/2021 учебна година

Годишно тематично разпределение за 2020/2021 учебна година

Годишно тематично разпределение по БДП за 2020/2021 учебна година

Дневен режим

Седмично разписание на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодйствие

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в детска градина № 5 „Слънчо“

Празничен календар