Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Правилник за дейността на детската градина

Годишен план дидактична дейност за първа група

Годишен план дидактична дейност за втора група

Годишен план дидактична дейност трета група

Годишен план дидактична дейност четвърта група

Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" - Варнa - 2021 - 2025

 

Годишен план 2022-2023

Празничен календар 2022 - 2023

Етичен кодекс за работещите с деца 2022 г.

Мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието в ДГ № 5 "Слънчо"

План за квалификационна дейност за учебната 2022- 2023 година.

Вътрешни правила за функциониране на детското заведение при епидемиологична обстановка

Дневен режим и седмично разпределение 2022- 2023 учебна година.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

 

Документи свързани с Механизъм за противодействие на тормоз между децата

Механизъм за противодействие на тормоз между децата в ДГ № 5 Слънчо 2022 г.

Стратегия за превенция и ограничавана на агресивното поведение сред децата в ДГ № 5 2022 г.

Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ № 5 2022 г.

План за работа на координационния съвет за справяне с тормоза в ДГ № 5 2022 г.

Процедура за регистриране и уведомяване на компетентните органи и родителите при инцедент с дете от детската градина 2022 г.

Правила за действие в случай на тормоз и насилие сред децата 2022 г.

Въпросник за тормоз в ДГ № 5 Слънчо 2022 г.

Анализ на резултатите от проведена анкета през м. септември 2022г. относно оценка степента на противодействие на тормоз между децата в ДГ № 5 Слънчо

Схема за докладване, реагиране за насилие, съмнение за насилие над дете 2022 г.

Обява за заемане длъжност главен учител

Заповед за работа в епидемиологична обстановка

Заповед 1062

Заявление

Декларация за съгласие

Правила за поведения в епидемиологична обстановка

Правила

График

Съобщения по време на епидемиологична обстановка

Годишен план за 2021/2022 учебна година

Годишен план за дейностите по БДП за 2021/2022 учебна година

Годишен план квалификация за 2021/2022 учебна година

Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" - Варнa - 2021 - 2025

Доклад - Анализ за изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" 2019-2021


Отчет-Анализ за изпълнение на Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" 2017-2019

Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" - Варнa

Програмна система на ДГ №5  "Слънчо" - Варна

Годишен комплексен план за 2020/2021 учебна година

Годишно тематично разпределение за 2020/2021 учебна година

Годишно тематично разпределение по БДП за 2020/2021 учебна година

Дневен режим

Седмично разписание на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодйствие

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в детска градина № 5 „Слънчо“

Празничен календар

 
<